instrukcja.ppom-skreen.JPG

Dziś prezent z okazji „zajączka” Wielkanocnego.

Krótka analiza przepisów bhp mówiących pierwszej pomocy. Analizie poddałem wymagania prawne zapisane w kodeksie pracy i rozporządzeniu dotyczącym ogólnych przepisów bhp.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {Prezent znajduje się w tekście}
Art.  2071
§  1.  Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
§  2.  Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
Art.  2091.
§  1.  Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§  2.  Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§  3.  Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
Art.  224.
§  1.  Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.
§  2.  W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:
1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone;
2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
Art.  234.
§  1.  W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy
Art.  23711a.  [Konsultacje w zakresie BHP]
§  1.  Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:
3) […] oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, […];
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
14)  „punkcie pierwszej pomocy” – rozumie się przez to – w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń – pomieszczenie lub wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;
§  41.
1.  Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: […]
4) udzielania pierwszej pomocy.
§  44.
1.  Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
2.  Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
3.  Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
4.  W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
5.  Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
A gdzie prezent ano w linku: http://platformabezpieczenstwa.pl/pliki/.
Pod powyższym linkiem można znaleźć do pobrania i wydrukowania bezpłatne instrukcje pierwszej pomocy w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
 zrzut ekranu z instrukcji w języku polskim.

 

Aby pobrać instrukcję pierwszej pomocy z powyższego linka nie trzeba się nigdzie rejestrować czy zapisywać – wystarczy kliknąć.
 
Poprzednia instrukcja powstała w ramach projektu www.znamibezpiecznie.pl i do tej pory jest mówiąc nieskromnie bardzo popularna w całej Polsce. Obecną instrukcję stworzyłem z moimi współpracownikami Danielem Kuligowskim i Adamem Gołuchowskim w ramach projektu www.PlatformaBezpieczenstwa.pl
 
Jedyna prośba jaka jest do użytkowników to aby nie zmieniali grafiki i nie obcinali grafiki tej instrukcji – klauzula dotycząca instrukcji znajduje się na dole każdej z instrukcji. O tyle to jest ważne że poprzednia wersja instrukcji została skradziona z praw autorskich przez co najmniej dwie organizacje tj. widziałem że moja instrukcja wisi na kilku komisariatach policji ale obdarta z logotypów oraz w kilku sklepach dużej sieci budowlanej i tu nie tylko nie było naszych logotypów, ale jeszcze układ instrukcji był zmieniony. Jeśli z jakiś powodów chciałbyś coś zmienić w tych instrukcjach napisz do mnie i myślę że dojdziemy do porozumienia. Jeśli chciałbyś kupić którąś z instrukcji w wersji profesjonalnego plakatu również napisz do mnie – ponieważ posiadamy takie plakaty.
 
Na zakończenie tego posta chciałbym złożyć wszystkim moim stałym, ale także okazjonalnym czytelnikom życzenia spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt Wielkanocnych.
 

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.